Semak Aduan

Dan

Panduan Ringkas

Langkah-langkah untuk semakan status aduan.

1. Nyatakan nombor rujukan contohnya, 0456/05/06

2. Nyatakan samada no. kad pengenalan diri ATAU alamat e-mel ATAU nombor telefon bimbit yang didaftarkan ketika pendaftaran aduan tersebut.

3. Klik butang Cari.

Hasil Semakan
Search Result
No. Rujukan
Reference No.
Tarikh Hantar
Feedback Date
Status Semasa
Current Status
Sejarah Tindakan
Log History
Butiran Pelanggan
Customer Information
Nama
Name
Alamat Surat-Menyurat
Address
No. Kad Pengenalan
IC Number
Emel
Email
No. Tel. Bimbit
Mobile No.
No. Telefon
Phone No.
No. Faks
Fax No.
Kategori Pelanggan
Customer Category
Butiran Maklumat
Information Detail
Kawasan Operasi
Operation Area
Kategori
Feedback Category
Jenis
Feedback Type
Tajuk
Feedback Title
Lokasi
Feedback Location
Huraian
Feedback Description
Lampiran
Attachment